• Part of
  Ubiquity Network logo
  Contact us Submit a book proposal

  Read Book Online
 •  Read EPUB Now
 • Visuella kulturstudier

  Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 5

  Anna-Maria Hällgren, Anna Näslund (eds.)

  Book 6 in the Basic Readings in Culture and Aesthetics series.
   Read Book

  Förmågan att analysera, historisera och granska bilder och bildflöden kan idag inte överskattas. Men hur är det möjligt att förhålla sig analytiskt till de samtida och historiska visuella kulturer som ofta utmärks av en påtaglig spretighet? Inom visuella kulturstudier kan de empiriska möjligheterna tillåtas förbli många, givet att det framför allt är frågorna – snarare än ett på förhand givet material – som driver analysen framåt. Dessa frågor utmärks i sin tur av ett antal, återkommande antaganden. Till dessa hör att bilder, i vid bemärkelse, inte passivt speglar en viss tid eller vissa idéer och ideal. Bilder kan också bidra till att både forma och förändra idéer och ideal, däribland övertygelser, vanor och sätt att förhålla sig till världen. Hur bilder överhuvudtaget görs begripliga kan i sin tur inte särskiljas från hur det är möjligt att ta del av dem. I stadsrummet eller på en utställning? Via ett mikroskop eller en hemsida? I det privata sammanhanget eller i det offentliga? Metodologiskt finns det ofta anledning att förhålla olika typer av bilder till varandra, snarare än att underordna det analytiska intresset förment självklara inordningar mellan ”högt” och ”lågt”, professionellt och amatörmässigt, centralt och perifert. Genom att bidra med ett aktivt och reflekterande förhållningssätt gentemot såväl samtida som historiska bildkulturer utgör visuella kulturstudier ett värdefullt bidrag till vetenskapliga undersökningar som uppehåller sig vid bildmaterial av olika slag.

  Boken vänder sig till dig som vill fördjupa och utveckla dina kunskaper om bilder och visuell kommunikation och som verkar eller planerar att verka inom sammanhang som präglas av bildanalys, bildproduktion eller bildförmedling. Genom empiriskt välförankrade texter ger boken analytiska redskap för att undersöka hur bilder har varit och är en del av att skapa, förmedla och befästa kunskap och erfarenheter, liksom hur bilder kan ge uttryck för värderingar, ideologier och estetiska normer.

  Boken inleds med en historiografisk introduktion till forskningsfältet visuella kulturstudier och följs av sex kapitel. I kapitlen analyseras mycket olika material – däribland gatukonst och modebild, porträttfotografi och hängningspraktiker. I varje kapitel ges konkreta exempel på hur olika analytiska perspektiv, metoder och teorier kan användas för att studera visuell kultur. Boken fungerar därmed som en brygga mellan teori och praktik och ger läsaren exempel på hur det är möjligt att arbeta med olika empiriska material och vad olika analytiska förhållningssätt kan bidra till.

  English abstract
  The ability to analyze, historicize, and examine images and image flows cannot be overestimated today. But how is it possible to take an analytical approach to contemporary and historical visual cultures, which are often characterized by a substantial fragmentation? In visual culture studies, the empirical possibilities can remain numerous, provided that it is above all the research questions and not a predetermined material – that drive the analysis. This book is aimed at those who wish to deepen and develop their knowledge of images and visual communication. Through empirically grounded texts, the book provides analytical tools to examine how images have been and are part of the construction, transmission, and consolidation of knowledge and experience, as well as how images can express values, ideologies, and aesthetic norms.

  View Wikipedia Concepts

  These are words or phrases in the text that have been automatically identified by the Named Entity Recognition and Disambiguation service, which provides Wikipedia () and Wikidata () links for these entities.

  Metrics:

  How to cite this book
  Hällgren A. & Näslund A. (eds.) 2024. Visuella kulturstudier: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 5. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bck
  Hällgren, A.-M. and Näslund, A., 2024. Visuella kulturstudier: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 5. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bck
  Hällgren, A-Mand A Näslund. Visuella Kulturstudier: Teoretiska Tillämpningar I Konstvetenskap 5. Stockholm University Press, 2024. DOI: https://doi.org/10.16993/bck
  Hällgren, A.-M., & Näslund, A. (2024). Visuella kulturstudier: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 5. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bck
  Hällgren, Anna-Maria, and Anna Näslund. 2024. Visuella Kulturstudier: Teoretiska Tillämpningar I Konstvetenskap 5. Stockholm: Stockholm University Press. DOI: https://doi.org/10.16993/bck
  Export to:
  License

  This book is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial 4.0 license. Copyright is retained by the author(s)

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on March 19, 2024

  Language

  Swedish

  Pages:

  180

  ISBN
  EPUB 978-91-7635-237-3
  Mobi 978-91-7635-238-0
  Paperback 978-91-7635-235-9
  PDF 978-91-7635-236-6

  DOI
  https://doi.org/10.16993/bck  comments powered by Disqus